skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Navigation in Long Forms on Smartphones: Scrolling Worse than Tabs, Menus, and Collapsible Fieldsets

Harms, Johannes ; Kratky, Martina ; Wimmer, Christoph ; Kappel, Karin ; Grechenig, Thomas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.333-340 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_21

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...