skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Participatory Design in Practice

Cortés-Rico, Laura ; Piedrahita-Solórzano, Giovanny; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.518-525 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_35

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...