skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On Applying Experience Sampling Method to A/B Testing of Mobile Applications: A Case Study

Lee, Myunghee ; Kim, Gerard J; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9297(Part II), pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22668-2_17

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...