skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing Snakey: A Tangible User Interface Supporting Well Path Planning

Harris, John ; Young, James ; Sultanum, Nicole ; Lapides, Paul ; Sharlin, Ehud ; Sousa, Mario Costa

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...