skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CTIP2 is a negative regulator of P-TEFb

Cherrier, Thomas ; Le Douce, Valentin ; Eilebrecht, Sebastian ; Riclet, Raphael ; Marban, Celine ; Dequiedt, Franck ; Goumon, Yannick ; Paillart, Jean-Christophe ; Mericskay, Mathias ; Parlakian, Ara ; Bausero, Pedro ; Abbas, Wasim ; Herbein, Georges ; Kurdistani, Siavash K ; Grana, Xavier ; Van Driessche, Benoit ; Schwartz, Christian ; Candolfi, Ermanno ; Benecke, Arndt G ; Van Lint, Carine

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, July 2013, Vol.110(31), pp.12655-12660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1220136110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...