skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceedings of the 28th French-speaking Conference on Human-Computer Interaction - Doctoral Consortium

Beaudouin-Lafon, Michel ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Actes des Rencontres Doctorales de la 28ième conférence francophone sur l’Interaction Homme-Machine

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...