skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GISpL: gestures made easy

Echtler, Florian ; Butz, Andreas

Proceedings of the Sixth International Conference on tangible, embedded and embodied interaction, 19 February 2012, pp.233-240

ISBN: 9781450311748 ; ISBN: 1450311741 ; DOI: 10.1145/2148131.2148181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...