skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The preprophase band of microtubules controls the robustness of division orientation in plants

Schaefer, Estelle ; Belcram, Katia ; Uyttewaal, Magalie ; Duroc, Yann ; Goussot, Magali ; Legland, David ; Laruelle, Elise ; De Tauzia - Moreau, Marie-Ludivine ; Pastuglia, Martine ; Bouchez, David; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Science, 2017, Vol.356(6334), pp.186-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aal3016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...