skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The HSP90 inhibitor, 17AAG, protects the intestinal stem cell niche and inhibits graft versus host disease development

Joly, Antoine ; Deepti, A ; Seignez, A ; Goloudina, G ; Hebrard, S ; Schmitt, E ; Richaud, S ; Fourmaux, E ; Hammann, A ; Collura, C ; Svrcek, M ; Jego, G ; Robinet, E ; Solary, E ; Demidov, O ; Kohli, E ; Garrido, C; Université de Bourgogne, Lnc (Editor)

Oncogene, 02 June 2016, Vol.35(22), pp.2842-2851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2015.242

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...