skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bridging User Context and Design Models to Build Adaptive User Interfaces

Jovanovic, Mladjan ; Starcevic, Dusan ; Jovanovic, Zoran

Lecture Notes in Computer Science, 2014, Vol.LNCS-8742, pp.36-56 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-662-44811-3_3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...