skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data acquisition and interface users in the 4pi gammaray spectrometer EUROGAM

Aleonard, M.M ; Brightly, D ; Cresswell, J ; Diarra, C ; Dziri, M ; Harroch, H ; Humbert, B ; Kadionik, P ; Michel, L ; Owen, E.C.G ; Pratt, L ; Pucknel, V ; Sampson, J ; Zen, J ; Zehnacker, G

New nuclear physics with advanced techniques, 1992, pp.244-248

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...