skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electronic and photonic reactive collisions in edge fusion plasma and interstellar space: Application to H-2 and BeH systems

Mezei, J. Zs ; Niyonzima, S ; Backodissa, D ; Pop, N ; Waffeutamo, F. O ; Chakrabarti, K ; Motapon, O ; Wolf, A ; Robert, J ; Dulieu, O ; Larson, A ; Orel, A. E ; Bultel, A ; Schneid, I. F

Light Element Atom, Molecule and Radical Behaviour in the Divertor and Edge Plasma Regions, p.UNSP 012005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...