skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of refractive index in particle sizing by light extinction spectrum

Zhang, Yunqing ; Zhang, Yang ; Han, Xiang'E ; Tuersun, Paerhatijiang ; Ren, Kuan Fang; Edouard, Guillaume (Editor)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...