skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New development of CAE platform and computational mechanics software

Feng, Zhi-Qiang ; Liu, Jiantao ; Peng, Lei ; Zhou, Yangjing ; Ning, Po ; Wang, Bo

Journal of Southwest Jiaotong University, June 2016, Vol.51(3), pp.519--524 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2016.03.010

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...