skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating Contextualised Usability Guides for Web Sites Design and Evaluation

Mariage, Céline ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

5th International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces, 14 January 2004, pp.145-156

DOI: 10.1007/1-4020-3304-4_12

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...