skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of a two-fluid model on unsteady water vapour flows

Crouzet, Fabien ; Daude, Frédéric ; Galon, Pascal ; Herard, Jean-Marc ; Hurisse, Olivier ; Liu, Yujie; Jason, Ludovic (Editor)

Computers & fluids, 2015, Vol.119, pp.131-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7930 ; E-ISSN: 1879-0747

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...