skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Algal productivity modeling: A step toward accurate assessments of full-scale algal cultivation

Béchet, Quentin ; Chambonnière, Paul ; Shilton, Andy ; Guizard, Guillaume ; Guieysse, Benoit; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Biotechnology and Bioengineering, May 2015, Vol.112(5), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3592 ; E-ISSN: 1097-0290 ; DOI: 10.1002/bit.25517

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...