skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Development Process for Usable Large Scale Interactive Critical Systems: Application to Satellite Ground Segments

Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Navarre, David ; Barboni, Eric

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7623, pp.72-93 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...