skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gestural Coupling Between Humans and Virtual Characters in an Artistic Context of Imitation

Bevacqua, Elisabetta ; Jost, Céline ; Nédélec, Alexis ; De Loor, Pierre; De Loor, Pierre (Editor)

Lecture Note in Artificial Intelligence, August 2015, Issue 9238, p.194–197 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-21996-7_20

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...