skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein repair L-isoaspartyl methyltransferase1 is involved in both seed longevity and germination vigor in arabidopsis

Ogé, Laurent ; Bourdais, Gildas ; Bove, Jerome ; Collet, Boris ; Godin-Pérénnez, Beatrice ; Granier, Fabienne ; Boutin, J Pierre ; Job, Dominique ; Jullien, Marc ; Grappin, Philippe

Plant Cell, 2008, Vol.20(11), pp.3022-3037 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-4651 ; E-ISSN: 1532-298X ; DOI: 10.1105/tpc.108.058479

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...