skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Domain knowledge versioning and aggregation mechanisms in product design processes

Zouari, Alaeddine ; Tollenaere, Michel ; Ben Bacha, Habib ; Maalej, Aref Y; Eynard, Benoît (Editor) ; Bosch-Mauchand, Magali (Editor)

Concurrent Engineering, December 2015, Vol.23(4), pp.296-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003 ; DOI: 10.1177/1063293X15591037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...