skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards the development of a User Interface to model scenarios on driving Simulators

Bhatti, Ghasan ; Jessel, Jean-Pierre ; Brémond, Roland ; Millet, Guillaume ; Vienne, Fabrice

Proceedings of the International Driving Simulation Conference 2012, 2013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...