skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Controlled incandescence

Greffet, Jean-Jacques

Nature, 2011, Vol.478, p.191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...