skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semantic Reasoning in Context-Aware Assistive Environments to Support Ageing with Dementia

Tiberghien, Thibaut ; Mokhtari, Mounir ; Aloulou, Hamdi ; Biswas, Jit

11th International Semantic Web Conference (ISWC), 12 November 2012, Vol.7650, pp.212-227

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...