skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global stability and optimisation of a general impulsive biological control model

Mailleret, Ludovic ; Grognard, Frédéric

Mathematical Biosciences, October 2009, Vol.221(2), pp.91-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5564 ; E-ISSN: 1879-3134 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2009.07.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...