skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.95-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...