skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile Interfaces for Building Control Surveyors

Chmielewski, Jacek ; Walczak, Krzysztof ; Wiza, Wojciech

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, Vol.AICT-341, pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16283-1_7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...