skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The micro and nanostructure of imperfect oxide epitaxial films

Boulle, Alexandre ; Conchon, F ; Guinebretière, René; Segear, Martine (Editor)

ISBN: 9783527322794 ; ISBN: 3527322795

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...