skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guest Editor's Introduction: Special Section on the IEEE Pacific Visualization Symposium

Di Battista, Giuseppe ; Fekete, Jean-Daniel ; Qu, Huamin

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 09/2012, Vol.18(9), pp.1381-1382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2012.157

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...