skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To beg, or not to beg? That is the question: mangabeys modify their production of requesting gestures in response to human's attentional states

Maille, Audrey ; Engelhart, Lucie ; Bourjade, Marie ; Blois-Heulin, Catherine; Jonchère, Laurent (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e41197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0041197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...