skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An exception handling model for parallel programming and its verification

Issarny, Valérie

ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 11/01/1991, Vol.16(5), pp.92-100

ISSN: 01635948 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/123041.123058

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...