skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fusion Engines for Input Multimodal Interfaces: a Survey

Lalanne, Denis ; Nigay, Laurence ; Palanque, Philippe ; Robinson, Peter ; Vanderdonckt, Jean ; Ladry, Jean-François; Blanch, Renaud (Editor)

ICMI '09: Proceedings of the 11th international conference on Multimodal interfaces, November 2-6, Cambridge, MA, USA. ACM, 2009, pp.153-160

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...