skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fat Latin Hypercube Sampling and Efficient Sparse Polynomial Chaos Expansion for Uncertainty Propagation on Finite Precision Models: Application to 2D Deep Drawing Process

Lebon, Jérémy ; Le Quilliec, Guenhael ; Breitkopf, Piotr ; Filomeno Coelho, Rajan ; Villon, Pierre; Breitkopf, Piotr (Editor)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...