skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personalization of Reaction-Diffusion Tumor Growth Models in MR Images: Application to Brain Gliomas Characterization and Radiotherapy Planning

Konukoglu, Ender ; Clatz, Olivier ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas; Asclepios, Project-Team (Editor)

Multiscale Cancer Modeling Chapman & Hall/CRC Mathematical & Computational Biology, Multiscale Cancer Modeling

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...