skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chapter 4: Formulation and implementation

Lanos, Christophe ; Collet, Florence ; Lenain, Gérard ; Hustache, Yves

Bio-aggregate-based Building Materials: Applications to Hemp Concretes

ISBN: 9781848214040 ; ISBN: 1848214049

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...