skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving Awareness for 3D Virtual Collaboration by Embedding the Features of Users' Physical Environments and by Augmenting Interaction Tools with Cognitive Feedback Cues

Duval, Thierry ; Nguyen, Thi Thuong Huyen ; Fleury, Cédric ; Chauffaut, Alain ; Dumont, Georges ; Gouranton, Valérie

Journal on Multimodal User Interfaces, 01 June 2014, Vol.8(2), pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-013-0134-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...