skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

L'ÉPREUVE DE LA DESCENDANCE CHEZ LE PORC LARGE WHITE FRANÇAIS DE 1953 A 1966 III. - PROGRÈS GÉNÉTIQUE

Ollivier, L ; Boutler, Nathalie; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1974, Vol.6(4), pp.477-492 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...