skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LA PROBATOCÉPHALIE, ANOMALIE HÉRÉDITAIRE DES BOVINS DITS " TÊTE DE MOUTON " II. - ÉTUDE GÉNÉTIQUE

Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1970, Vol.2(4), pp.363-379 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...