skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed Interactive Surfaces: A step towards the distribution of tangible and virtual objects

Lepreux, Sophie ; Kubicki, Sébastien ; Kolski, Christophe ; Caelen, Jean

Distributed User Interfaces, pp.133-143

ISBN: 9781447122715 ; ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5_15

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...