skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Poromechanics of saturated isotropic nanoporous materials

Vermorel, Romain ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Miqueu, Christelle ; Mendiboure, Bruno; Vermorel, Romain (Editor)

DOI: 10.1002/9781118562086.ch2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...