skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of gaseous cement industry effluents on four species of microalgae

Talec, Amélie ; Philistin, Myrvline ; Ferey, Frédérique ; Walenta, Günther ; Irisson, Jean-Olivier ; Bernard, Olivier ; Sciandra, Antoine; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bioresource Technology, 2013, Vol.143, pp.353-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2013.05.104

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...