skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2446-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051811 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...