skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GraphDiaries: Animated Transitions andTemporal Navigation for Dynamic Networks

Bach, Benjamin ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, May 2014, Vol.20(5), pp.740-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357296 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.254

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...