skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive Software based on Correct-by-Construction Metamodels

Barbier, Franck ; Castéran, Pierre ; Cariou, Eric ; Le Goaer, Olivier

Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing (ASASEHPC), Progressions and Innovations in Model-Driven Software Engineering, pp.308-325

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...