skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Explicit construction of chaotic attractors in Glass networks

Edwards, Roderick ; Farcot, Etienne ; Foxall, Eric; Godin, Christophe (Editor)

Chaos, Solitons and Fractals, 2012, Vol.45(5), pp.666-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-0779 ; E-ISSN: 1873-2887 ; DOI: 10.1016/j.chaos.2012.02.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...