skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User Control in Adaptive User Interfaces for Accessibility

Peissner, Matthias ; Edlin-White, Rob

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8117(Part I), pp.623-640 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2_44

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...