skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different Brazilian coastal estuaries

Vendel Ana, Lucia ; Bouchereau, Jean-Luc ; De Tarso Chaves, Paulo; Isch, Pamphile (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...