skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1. 3-. mu. m wavelength GaInAsP/InP double heterostructure lasers grown by molecular beam epitaxy

Tsang, W.T ; Reinhart, F.K ; Ditzenberger, J.A; Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey 07974 (Corporate Author)

Appl. Phys. Lett.; (United States), 01 December 1982, Vol.41:11 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.93377

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...