skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The transcription factor E2F1 and the SR protein SC35 control the ratio between pro-versus anti-angiogenic isoforms of VEGF-A to inhibit neovascularisation in vivo

Merdzhanova, Galina ; Gout, Stéphanie ; Keramidas, Michelle ; Edmond, Valérie ; Coll, Jean-Luc ; Brambilla, Christian ; Brambilla, Elisabeth ; Gazzeri, Sylvie ; Eymin, Béatrice; Eymin, Beatrice (Editor)

Oncogene, 30 September 2010, Vol.29(39), pp.5392-5403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2010.281

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...