skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sketchy Rendering for Information Visualization

Wood, Jo ; Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias ; Dykes, Jason ; Boukhelifa, Nadia ; Slingsby, Aidan; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2012, Vol.18(12), pp.2749--2758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...